AppleSin logo

Гарантия и возврат

Возврат товара

Любой товар, купленный в интернет-магазине или розничной точке AppleSin, вы можете вернуть в течении 14 дней без объяснения причин при условии сохранности товарного вида и упаковки.

Кепілдік шаттары

1. Кепілдік бұйымныш сериялық нөмірі, сатылған күні, кепілдік мерзімі, Тұтынушының ТАӘ дұрыс және анық жазылған, Тұтынушының қолы қойылған, Сатушының немесе Өндірушінің мөрі анық көрінетін кепілдік талоны бар болған кезде ғана жарамды.
2. Бұйымды кепілді жөндеу осы кепілдік талонында көрсетілген кепілдік мерзімі ішінде ғана жүзеге асырылады.
3. Бұйымның сериялық нөмірі мен моделі кепілдік талонында көрсетілген ақпаратқа сәйкес болуы тиіс.
4. Бұйымға қоса берілетін құжаттамаларда жазылған бұйымды пайдалану және сақтау ережелері мен шарттары бұзылған жағдайда бұйымға кепілді қызмет көрсетілмейді.
5. Төмендегі жағдайларда бұйымға кепілді қызмет көрсетілмейді;
А. Егер бұйымды өзінің тікелей мақсаты бойынша пайдаланбаса;
Б. Егер бұйымда рұқсат өтілмеген жөндеу жұмыстарының ізі анықталса;
В. Пайдалану жөніндегі кужаттамаларда көзделген жағдайлардықоспағанда, бұйымндың конструкциясы мен схемасында рұқсат етілмеген өзгерістер орын алса;
Г. Егер ақаубұйымды пайдалану нормаларын бұзып, жеделдетілген тозу салдарынан орын алса;
Д. Тұрмыстық жағдайда пайдалуға арналған буйымды өндірістік немесе кәсіби мақсаттарда пайдаланса.
6. Кепілдік төмендегі ақауларға таратылмайды:
А. Бұйымды Тұтынушыға тапсырғаннан кейін орын алған механикалық бұзылулар;
Б. Бөгде заттардың (заттек, сұйықтық немесе жәндіктер)бұйым ішіне түсуінен, жоғары немесе төмен температура, коррозия, тотығу әсерінен пайда болғанбұзылулар;
В. апат; өрт; тұрмыстық факторлардан пайда болған бұзылулар;
Г. Қуат көзі; телекоммуникациялық; кабельдік желілер параметрлерінің дұрыс жұмыс істемеу және (немесе)стандарттарға сәйкес келмеуі және осы сияқты өзге  да сыртқы факторлардың салдарынан пайда болған бұзылулар;
Д. Стандарттарға сай келмейтін және (немесе) сапасыз щығыз материалдары, жабдықтар, қосалқы бөлшектер, куат көзі элементтері, ақпаратты тасымалдауыштар (SIM-карталар мен жад карталарын қоса алғанда, бірақ оныменшектелмей) қолданудан пайда болған бұзылулар;
Е. Компьютерлік вирустар мен соларға ұқсас бағдарламалардың, бұйымның бағдарламалық жасақтамасын түрлендіру немесе қайта орнату, түпнұсқалық бағдарламалық жасақтаманы орнатпаусалдарынан пайда болған кемшіліктер.
7. Кепілдік шығыс материалдарына, керек-жарақтар жиынтығы мен куат көзі элементтеріне қолданылмайды.
8. Бұйымға қызмет көрсету, қосу орнату немесе монтаж жасау, баптау және тазарту мұмыстары кепілдікке кірмейді.
9. Сатушы жөндеуге тапсырылған буйымның жадында сақталған ақпаратқа және оған қандай да бір зақымкеліуне, бұйымнынішіндегі ақпараттың тікелей немесе жанама жоғалуына, өзгеруіне немесе Тұтынушының сол ақпаратпен пайдалана алмауына жауапты емес.
10. Сатушы соғыс, қоғамдық тәртіпсіздік, шекара мен жол қатынастарын оқшаулау, көліктік тежеулер, табиғи апаттар мен басқа да күтпеген жағдайлардың салдарынан сервис орталықтарының жұмысына келтірілген кедергілер үшін жаупты болмайды.
11. Тұтынушы бұйымды жөндеу мерзімі және оның сапасы туралы ақпарат беру үшін телефон соғу немесе SMS-хабарлама жіберу үшін көрсетілетінқызметтердің сапасы бақылайтын үшінші тұлгаларға оның жеке деректерін (ТАӘ, телефон нөмірі) ұсынуға келісім береді.
12. Осы кепілдік Тұтынушының Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында қарастырылған занды құқықтарына шек қолмайды.

Условия гарантии

1. Гарантия действительна  только при наличии правильно и четко заполненного гарантийного талона с указанием серийного номера изделия, даты продажи, гарантийного срока, ФИО и подписи Потребителя, четкого оттиска печати Продавца либо производителя изделия
2. Гарантийный ремонт производится  только в течение срока, указанного в гарантийном талонне.
3. Серийный номер и модель, указанные на изделии, должны соответствовать информации, изложенной в гарантийном талоне
4. Изделие не подлежит гарантийному обслуживанию в случае нарушения правил и условий эксплутации, хранения изделия, изложенных в документации, прилагаемой к нему.
5. Изделие не подлежит гарантийному обслуживанию в следующих случаях:
А) Если изделие изпользовалось в целях, не соответсвующих его прямому назначению;
Б) Если изделие имеет следы  попыток неквалифицированного ремонта;
В) Если обнаружены несанкционные изменения конструкции или схемы изделия, за исключением, оговоренных в документации по эксплутации;
Г) Если дефект возник вследствие  ускоренного износа изделия при превышении норм эксплутации;
Д) Если изделие, предназначенное для работы в бытовых условиях, использовалось в производственных или коммерческих целях.
6. Гарантия не распространяется  на следующие неисправности:
А) Механические повреждения, возникшие после передачи изделия Потребителю;
Б) Повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов (вещества, жидкостей, насекомых), воздействием высоких температур, коррозией, окислением и пр.;
В) Повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
Г) Повреждения, вызванные неудовлетворенной работой и (или) несоответствием стандартам параметров питающих, телекоммуникационных, кабельных сетей и других подобных внешних факторов;
Д) Повреждения, вызванные использованием нестандартных  и (или) некачественных расходных материалов, принадлженостей, запасных частей, элементов питания, носителей информации разных типов (включая, но не ограничиваясь SIM-картами и картами памяти;
Е) Недостатки, вызванные воздействием компьютерных вирусов и аналогичных программ, модификацией или переустановкой программного обеспечения изделия, установкой и использованием неоригинального программного обеспечения.
7. Гарантия не распространяется на расходные материалы, включая комплект принадлежностей и элементов питания.
8. Гарантия включает в себя переодическое обслуживание, подключение, установку либо монтаж, настройку и чистку изделия.
9. Продавец не несет ответственность за информацию, содержащуюся в памяти принимаемого на ремонт изделия и за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный утратой, изменением или невозможностью использования этой информации Потребителем.
10. Продавец не несет ответственность за гарантийное обслуживание, если деятельность сервисных центров  будет нарушена непредвиденными обстоятельствами непреодолимой силы, такими как война, общественные беспорядки, блокады границ и путей сообщений, транспортные ограничения, стихийные бедствия и т.п.
11. Потребитель дает согласие на предоставление его персональных данных (ФИО, номер телефона) третьим лицам, осуществляющим контроль за качеством оказания услуг, для получения информации о сроке и качестве произведенного ремонта путем обзвона или направления СМС-сообщений.
12. Настоящая гарантия не ущемляет законных прав Потребителя, предоставленных ему действующим законодательством Республики Казахстан